Leden 18, 2019

Projekty spolufinancované z fondů EU

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016298:

 

 „Energetické úspory v procesech TAPAS BOREK“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetický úspor v procesu těžby a manipulace s pískem v areálu pískovny Borek u Staré Boleslavi. Energetických úspor bude dosaženo vyřazením starých neefektivních technologií a jejich výměnou za nové, energeticky úsporné technologie. Konkrétně bude vyřazeno pásové rypadlo CASE 1188-LC a pásový dozer ČTZ DZ 110. Místem realizace je pískovna Borek.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady recyklačního procesu. Stávající stroje jsou vcelku efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k jejich věku a opotřebení je jejich poměrná (ve smyslu v přepočtu na zpracovaný materiál) energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu. Hlavní příčinou je především stáří strojů a tím i jejich motorových jednotek.

Díky realizaci projektu dojde k razantnímu snížení spotřeby energie v podobě primárního paliva (motorové nafty), neboť kromě vyššího výkonu nových typů motorů bude také zvýšena jednorázová kapacita stroje pro jednotlivý úkon, čímž bude možno na stejný objem prací kalkulovat s menším počtem motohodin. Nedojde sice k celkovému zvýšení výkonu (objem zpracované suroviny je závislý na kapacitních možnostech ostatních technologií a těžebních limitech), ale ke snížení spotřeby, a tím k celkovému zefektivnění energetické bilance ve výrobním procesu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do poloviny roku 2020.

 

 

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013497:

 

„Energetické úspory v pískovně TAPAS BOREK“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor při těžbě a manipulaci s pískem v areálu pískovny Borek u Staré Boleslavi, kde probíhá těžba štěrkopískových sedimentů. V rámci projektu dojde k výměně starých technologií, jmenovitě kolového nakladače a smykového nakladače za jejich modernější a úspornější varianty. Místem realizace projektu je areál pískovny v k.ú. Borek nad Labem.

Cílem projektu je pořízení moderních strojů, které umožní na jedné straně snížení počtu úkonů, potřebných pro manipulaci s hmotnostní jednotkou materiálu (tj. tuna písku či štěrkopísku), na straně druhé bude umožněna plynulá regulace podle skutečné hmotnosti manipulovaného materiálu. Dojde ke zvýšení energetické účinnosti technologických procesů v manipulaci s těženým materiálem, snížení spotřeby energií, snížení emisí CO2 a snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice).

Díky výměně původních dvou nakladačů za nové modely dojde k razantnímu snížení spotřeby energie v podobě primárního paliva (motorové nafty), neboť kromě vyššího výkonu nových typů motorů bude také zvýšena jednorázová kapacita stroje pro jednotlivý úkon, čímž bude možno na stejný objem prací kalkulovat s menším počtem motohodin. Nedojde sice k celkovému zvýšení výkonu (objem zpracovávané suroviny je závislý na kapacitních možnostech ostatních technologií a těžebních limitech), ale ke snížení spotřeb a tím k celkovému zefektivnění energetické bilance ve výrobním procesu.

Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2018.