Leden 18, 2019

Projekty spolufinancované z fondů EU

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013497:

 

„Energetické úspory v pískovně TAPAS BOREK“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor při těžbě a manipulaci s pískem v areálu pískovny Borek u Staré Boleslavi, kde probíhá těžba štěrkopískových sedimentů. V rámci projektu dojde k výměně starých technologií, jmenovitě kolového nakladače a smykového nakladače za jejich modernější a úspornější varianty. Místem realizace projektu je areál pískovny v k.ú. Borek nad Labem.

Cílem projektu je pořízení moderních strojů, které umožní na jedné straně snížení počtu úkonů, potřebných pro manipulaci s hmotnostní jednotkou materiálu (tj. tuna písku či štěrkopísku), na straně druhé bude umožněna plynulá regulace podle skutečné hmotnosti manipulovaného materiálu. Dojde ke zvýšení energetické účinnosti technologických procesů v manipulaci s těženým materiálem, snížení spotřeby energií, snížení emisí CO2 a snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice).

Díky výměně původních dvou nakladačů za nové modely dojde k razantnímu snížení spotřeby energie v podobě primárního paliva (motorové nafty), neboť kromě vyššího výkonu nových typů motorů bude také zvýšena jednorázová kapacita stroje pro jednotlivý úkon, čímž bude možno na stejný objem prací kalkulovat s menším počtem motohodin. Nedojde sice k celkovému zvýšení výkonu (objem zpracovávané suroviny je závislý na kapacitních možnostech ostatních technologií a těžebních limitech), ale ke snížení spotřeb a tím k celkovému zefektivnění energetické bilance ve výrobním procesu.

Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2018.